Φιλοσοφία

Στόχος της AUTOVISION είναι η εγγύηση της ποιότητας στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με άμεση συνέπεια την υποστήριξη της οδικής ασφάλειας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των στόχων της η AUTOVISION πραγματοποιεί συστηματικές επιθεωρήσεις στο δίκτυο των συνεργατών της, και εκπαιδεύσεις στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και μεθόδων τεχνικού ελέγχου που ισχύουν πανευρωπαϊκά. Παράλληλα η εταιρεία είναι σε άμεση επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείου προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση όλων των ισχυόντων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν το θεσμό του τεχνικού ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες εναρμονίζονται τόσο με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις όσο και με τις τρέχουσες τεχνολογικές προδιαγραφές που διέπουν τον τεχνικό έλεγχο με τελικό αποτέλεσμα την κατάκτηση των στόχων της.